- Hiç yorum yok

Site Yöneticisinin Görevleri Nedir ?

Site Yönetim Yazılımı
Site ve apartmanlarda eğer 8 ve daha fazla daire var ise yönetici olması zorunlu bir durumdur.Yönetici apartman sakinlerinin hem daire sayısı hem de arsa fazlalığı bakımından çoğunluğu tarafından da atanabilir. Bu şartlar doğrultusunda ve apartman yönetim bildirgesinde “kiracı yönetici olamaz” kuralı yoksa apartman sakinleri sayı çoğunluğuyla kiracıyı yönetici olarak atayabilir.

Site Yöneticisinin Sorumlulukları

1. Temel yönetim işlerinin halledilmesi
Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp
bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;
h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.
2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:
Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32. maddede sözü geçen deftere tarih sırası ile yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.
Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.
Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33. maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.
3. İşletme projesinin yapılması:
Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 - 2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:
a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.
Kısaca Kat Mülkiyeti Kanunu maddelerine göre yönetici görevlerini özetlersek: 
  • Apartman sakinleriyle toplantı yapılması
  • Apartman sakinleri ile yaptığı toplantıda sayı çoğunluğuna göre karar verilerek verilen karara uymalıdır.
  • Binanın koruması, bakımı ve onarımı ile ilgili önlemler alması.
  • Ana gayrimenkulün sigortasının işlenmesi
  • Temizlik, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava ayarlamaları gibi işlemlerin takibinin yapılması
  • Defter tutma, belgeleme zorunluluğu, makbuz ayarlamaları yapmak yöneticinin görevlerindendir.
          Yöneticilerimizin işlerinin kolaylaştırmak için Stegedon  her zaman yanlarında. 
Yoksa siz hala bir site yönetim yazılımına sahip değil misiniz ? 

0 yorum:

Yorum Gönder