- Hiç yorum yok

Site/Apartman Aidatlarını Ödemeyen Kişiler İçin Yapılması Gerekenler

Site/Apartman Aidatı Ödemeyenlere Yapılması Gerekenler


Yazımıza başlamadan önce bilmeyenler ve bildiğini teyit etmek isteyenler için bazı kelimelerin tanımını yapmak istiyoruz.

Kat Maliki

Konutun bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlardır. Kısacası ev sahibi demektir.

Aidat

Kapıcı maaşı, kapıcı sigortası, bahçe sulama ücreti, apartman elektrik gideri, muhasebeci ücreti, temizlik malzemesi gibi kalemleri bulunduran her ay düzenli olarak toplanılan anagayrimenkul giderleridir.

Mütemerrüt

Yapması gerekeni ifa etmeyen, yani borçlunun borcunu ödememesi durumundaki hali.

İlamsız İcra Takibi

Yani diğer adıyla Adi icra takibi, alacaklının mahkeme kararı olmaksızın ya da mahkeme kararı olmasına rağmen ilamlı icra yolu kapalı olan alacakların tahsili için başvurulan takiptir.

Örnek 7

İlamsız icra takibi başlatmak için hazırlanması gereken takip talebidir. Avukat kontrolünde hazırlanması tavsiye edilir.
 Burada bahsedeceğimiz tüm yönergeler devlet ve hukuk nezdinde geçerlidir. Kişisel sebeplerinizden ötürü bu yöntemlere başvurmak yerine  uzlaştırıcı ve çözüm odaklı olmanız bizce daha doğru bir yol olacaktır. Ancak "Zaten bunları denedim." diyorsanız yazımıza devam edebiliriz.
634 Numaralı Kat Mülkiyetleri Kanunu'nun 20. Maddesi'nde,


"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: 
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün  ortak yerlerin bakım, koruma,  güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. 
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
   

(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır."
ibareleri yer almaktadır. Bu doğrultuda yönetici sıfatı taşıyan ya da kat malikleri yönetim planına bu kanuna ve genel hükümlere göre dava açabilir, icra takibi yapabilirler. Apartman aidatı için icra takibi ilamsız olarak yapılır. Takibe ilişkin süre kısıtlaması bulunmamaktadır. İcra İflas Kanunu gereği, kural olarak icra takibinin kesinleşmesi için borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmiş ve süresi içinde itiraz edilmemiş olması gerekir. 

Asıl borç ve gecikme tazminatına ilişkin iddia ve savunmaları doğrultusunda dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin yanı sıra yönetimden ana taşınmazın yönetimi ile ilgili olarak dava konusu döneme ilişkin karar ve işletme defterleri ile tüm makbuz, fatura ve diğer belgeler ve varsa bu dönemlere ait işletme projeleri getirtilip bilirkişiden davalının bütün borçları ile ödemelerini ve herhangi bir suretle borcunu öğrenerek mütemerrit duruma geldiği tarihleri ayrıntılı bir şekilde belirleyen incelemenin yaptırıldığı ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Asansör Kullanmayan Kat Maliki Bu Gideri Ödemeyebilir Mi?

Kat mülkiyeti kanununa göre kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Zemin katta oturuyor dahi olsa bir kat malikinin "Asansöre binmiyorum bu yüzden giderini de ödemeyeceğim" deme hakkı yoktur. 

İlamsız İcra Takibi İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Alacaklı, İcra Dairesine "Örnek 7 Takip Talebi" ile birlikte başvurur ve borcun ödenmesi için borçluya ödeme emri gönderilir.

Kendisine İcra Takibi Başlatılmış Kişi Ne Yapabilir?

Kendisine icra takibi başlatılan kat maliki veya kiracı, söz konusu takibin haksız olduğunu düşünüyorsa, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ilgili icra dairesine itirazda bulunabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder