- Hiç yorum yok

Site-Apartman Yönetim Toplantısı Ne Zaman, Nasıl Yapılır?


Site ve Apartman Yönetimi Toplantısı

      Bugün ele aldığımız konu Site veya Apartmanlarda yılda en bir kez yapılması uygun görülen Yönetim Toplantıları. Bu konuya geçmeden önce sizin de çok yakından tanıdığınız yöneticilerden bahsetmek istiyorum.

Site Yöneticisi, yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,  anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi, anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması vb. görevlerle yükümlü kişi olarak KMK'da belirtilmiştir.

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Yöneticide olması gereken özleliklere buradan ulaşabilirsiniz.


Gelelim Yönetim Toplantısına!!! Zamanı ve gidişatı için Kat Mülkiyeti Kanunu'nda 29.Madde içerisinde:

" Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.  Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz." ibareleri yer almaktadır.


Bu madde dahilinde geçen "çağrı ve tahahhütlü mektup" için bir örneği aşağıya bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın.

Site veya Apartman Yönetim Toplantısı Duyurusu

0 yorum:

Yorum Gönder