- Hiç yorum yok

Apartman Toplantısı Duyurusu Örneği!

toplantı

    Apartman yöneticisisiniz ve kat malikleri ile ne zaman toplantı yapacağınızı ve toplantı duyurusunun nasıl olması gerektiğini merak mı ediyorsunuz. Hepsi blog yazımızda!
    Kat Mülkiyeti Kanununa göre yılda en az bir kez apartman yönetimi için kat malikleri ile birlikte toplantı yapılması gerekiyor. Toplantılar Genel Kurul tarafından hangi günler ve kaç defa olmak üzere nasıl karar verildiyse o zaman yapılmalıdır. Apartman yöneticisi kat maliklerine bir mektup göndererek toplantının gününü ve saatini içeren bilgiler ile birlikte davet mektubunu göndermiş oluyor. Kat Mülkiyeti Kanununda ise 'toplantı zamanı' ile ilgili şu hükümler yer alıyor.

Toplantı zamanı: 
Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. 

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy 
çokluğuyla karar verir. 

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder