- Hiç yorum yok

Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu!

mahkeme


    Apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu nedir? Apartman yöneticim kanunlar ışında
çalışmıyorsa neler yapmam gerekiyor? Tüm sorularınızın cevabı blog yazımızın devamında.


     Apartman yöneticileri kanunlar ışığında çalışması gerekir. Kanunlar ışığında çalışmadığı taktirde Kat Mülkiyeti Kanunu'da belirtilen cezalara çarptırılır. Peki kanunlar bu konuda ne söylüyor? Bir apartman yöneticisinin sorumlulukları neler? Apartman yöneticisi kurul kararlarını mutlaka apartman defterine sırası ile yazması gerekir. Gelirleri-giderleri apartman yönetim defterine yazıp, giderlerin belgelerini mutlaka yanında bulundurması gerekir. Bu saydıklarımızı yapmadığı taktirde ise aşağıdaki cezalara çarptırılabiliyor.


Apartman yöneticisi cezaları:
Madde 33 – 
Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. 

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. 

(Değişik üçüncü fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. 
   

0 yorum:

Yorum Gönder